Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

primordium
4532 77ce 390
primordium
5880 a7b2 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
primordium
primordium
3114 be4a 390
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viafriends friends
8417 9933 390
primordium
1760 a329 390
primordium
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Lęk wypełnia nasze życie jak powietrze, zagęszcza je, poruszamy się po nim, pływamy w nim, brodzimy w nim po kolana. [...] Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk, "O lęku"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viacytaty cytaty
primordium
2279 93aa 390

June 28 2015

primordium
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Reposted fromnormajeane normajeane viakatkad katkad
primordium
Ryan G.
primordium
3956 0cbd 390
Reposted fromtimetolove timetolove viasummerkiss summerkiss
primordium
Co byś zrobiła, gdybyś się nie bała?
— To rób tak, jakbyś się nie bała
Reposted fromgeralt geralt viasummerkiss summerkiss
primordium
primordium

Leonardo DiCaprio Filmography (2006-2013)
primordium
1722 927b 390
Reposted fromborn2die born2die viailovemybed ilovemybed
primordium
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viakatkad katkad
primordium
2936 f0bf 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss
primordium
9340 e9b5 390
Reposted fromniewychowana niewychowana
primordium
5971 a04c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
primordium
2148 9955 390
Reposted fromniewychowana niewychowana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl